जागरणसंवाददाता,रेवाड़ी:पुलिसविभागकीओरसेशिक्षाविभागकेसहयोगसेशुक्रवारकोखंडस्तरीयसड़कसुरक्षापरीक्षाकाआयोजनकियागया।पुलिसअधीक्षकसंगीताकालियाकेनिर्देशनमेंआयोजितइसपरीक्षामेंस्कूलस्तरपरविजेतारहनेवालेजिलेभरके4350विद्यार्थियोंनेभागलिया।डीएसपीट्रेफिकसुरेशकुमारहुड्डानेदौराकरपरीक्षाकेंद्रकानिरीक्षणकिया।

खंडरेवाड़ीकीपरीक्षाहिन्दूसीनियरसेकेंडरीस्कूलरेवाड़ीमें,खंडबावलकीराजकीयसीनियरसेकेंडरीस्कूल(ब्वायज)बावल,खंडखोलकीसीनियरसेकेंडरीस्कूलखोल,खंडनाहड़कीसीनियरसेकेंडरीस्कूलनाहड़वखंडजाटूसानाकीपरीक्षासीनियरसकेंडरीस्कूलजाटूसानामेंआयोजितकीगई।प्रथमचरणकीपरीक्षाआठनवंबरकोआयोजितकीगईथी।स्कूलस्तरपरहुईपहलीपरीक्षामेंउत्तीर्णरहेविद्यार्थियोंकोखंडस्तरकीपरीक्षामेंशामिलकियागयाथा।

डीएसपीसुरेशकुमारहुड्डानेकहाकिखंडस्तरपरआयोजितकराईजारहीपरीक्षामेंसभीखंडोंसेविजेताविद्यार्थियोंकोजिलास्तरीयपरीक्षाकेलिएचयनकियाजाएगा।उन्होंनेबतायाकिपुलिसप्रशासन,शिक्षाविभागवआरएसओकायहीप्रयासहैकिआजकाछात्रभविष्यकाअच्छानागरिकवसड़कसुरक्षानियमोंकापालनकरनेवालाबनसके।उन्होंनेबतायाकिखंडबावल,जाटूसाना,नाहड़वखोलसेतीन-तीनटीमेंवरेवाड़ीखंडसेछहटीमेंबनाईजाएगी।इसदौरानयातायातप्रभारीसूरजभान,एसआइहरि¨सह,एएसआइआजाद¨सह,¨प्रसिपलअर¨वदकुमार,लेक्चररअजीत¨सह,ईशकुमार,सुरेन्द्र,जेबीटीअध्यापकरामजीत,सुरेन्द्र¨सह,कृष्णकुमार,मास्टरईश्वरशर्मावउज्जवल,प्रदेशआरएसओकार्यकारणीसदस्यरमेशवशिष्ठ,आरएसओराजेशकुमार,लोकेशगोयल,खोलसेसंदीपभारद्वाज,नवल¨बदलवभारतभूषणमौजूदरहे।