संवादसहयोगी,डलहौजी:राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबनीखेतकावार्षिकपुरस्कारवितरणसमारोह15दिसंबरकोआयोजितकियाजाएगा।प्रधानाचार्यदेसराजडोगरानेबतायाकिभाजपाजिलाअध्यक्षडीएसठाकुरबतौरमुख्यअतिथिशिरकतकरमेधावीविद्यार्थियोंकोसम्मानितकरेंगे।

By Ellis