दरभंगा।बुनियादीसुविधाओंकेसाथ-साथकायदेकेएककमरेकेलिएतरसरहेसर्वोदयहाईस्कूलकोशुक्रवारकोएकसाथकईसुविधाएंमिली।छहकमरेवालेदोतल्लामकानकाउद्घाटनहुआ।स्मार्टक्लासकासंचालनहुआ।इसकेअलावापेयजलकीकठिनाइयोंसेभीछात्रोंकेसाथ-साथशिक्षकोंकोभीनिजातमिली।इनसबकाउद्घाटनकरतेहुएनगरविधायकसंजयसरावगीनेकहाकिसरकारबच्चोंकोबुनियादीसुविधाओंकेसाथ-साथगुणवत्तापूर्णशिक्षादेनेकेलिएआगेबढ़रहीहै।स्कूलोंकोभवनतोमिलहीरहाहै,बेंचडेस्क.खेलसामग्रीऔरछात्रशिक्षकअनुपातमेंशिक्षकोंकापदस्थापनभीकियाजारहाहै।प्राचार्यराष्ट्रपतिपुरस्कारविजेताडॉ.जगदीशप्रसादगुप्ताकीअध्यक्षतामेंआयोजितसमारोहमेंछात्र-छात्राओंकेअलावाशिक्षकोंकोसंबोधितकरतेहुएविधायकनेकहाकिइसस्कूलमेंमध्यमवर्गवनिचलेवर्गकेबच्चेसर्वाधिकहैं।उनकीओरसरकारकाध्यानहैऔरउन्हेंआगेबढ़ानेकेलिएसरकारयथासंभवप्रयासकररहीहै।इसअवसरपरविधानपार्षदअर्जुनसहनीनेविधायककोधन्यवाददेतेहुएकहाकिशहरकेहरक्षेत्रमेंविकासकेलिएवेसदाप्रयत्नशीलरहतेहैं।स्कूलकामामलाहो,गलीसड़ककामामलाहो,नालेकामामलाहो,पेययजलकामामलाहो,हरमामलेमेंउनकीतत्परतादेखतेहीबनतीहै।इसअवसरपरसमग्रशिक्षाअभियानकेजिलाकार्यक्रमपदाधिकारीडॉ.संजयकुमारदेवकन्हैयानेकहाकिस्मार्टक्लासएकऐसीयोजनाहैजोसरकारीमाध्यमिकस्कूलोंमेंपढ़नेवालेबच्चोंकाकायाकल्पकरदेगी।194स्कूलोंमेंयहयोजनाचलाईजारहीहै,लेकिनकुछप्रधानाध्यापकोंएवंशिक्षकोंकीउदासीनताकेकारणइसकापूरालाभअभीभीछात्रोंकोनहींमिलपारहाहै।राजहाईस्कूलकेप्राचार्यमिथिलेशकुमार,एमएआरएमस्कूलकीप्राचार्यासरोजकुमारीआदिनेभीसमारोहकोसंबोधितकिया।

By Finch