जागरणसंवाददाता,नारनौल:

मोहल्लानईसरायस्थितदसिटीस्कूलकावार्षिकोत्सवएवंपारितोषिकवितरणसमारोहरविवारकोस्कूलप्लेग्राउंडमेंधूमधामसेमनायागया।इसमौकेपरनगरपरिषदकीचेयरपर्सनभारतीसैनीमुख्यअतिथिथी,जबकिकार्यक्रमकीअध्यक्षतावार्डपार्षददिनेशसैनीवकपिलयादवनेकी।इसमौकेपरजयपुरकेवरिष्ठहड्डीरोगविशेषज्ञडा.संदीपयादवविशिष्टअतिथिकेरूपमेंउपस्थितथे।

कार्यक्रमकीशुरूआतनन्हेंमुन्नेबच्चोंनेगणेशवंदनाजयगणेशासेकी।इसकेबादबच्चोंनेअनेकसांस्कृतिककार्यक्रमप्रस्तुतकरअभिभावकोंवदर्शकोंकोझूमनेपरमजबूरकरदिया।कक्षायूकेजीकेलक्षितनेबेटीबचाओबेटीपढ़ाओमुहिमकेतहतबेटीहोतीहैदोपरिवारोंकीशानप्रस्तुतकरमनमोहा।कार्यक्रममेंविशेषआकर्षणयोगाकेबच्चेरहे।कक्षातृतीयवचतुर्थकेबच्चोंनेप्लेयमराजकेद्वारासड़कसुरक्षाकेमहत्वकेबारेमेंलोगोंकोबताया।इनकेअलावाबच्चोंनेराजस्थानी,हरियाणवीलोकनृत्यवपंजाबीगिद्देकीप्रस्तुतिभीदी।नगरपरिषदकीचेयरपर्सनभारतीसैनीनेकहाकिइनछोटे-छोटेबच्चोंकीअछ्वुतप्रतिभादेखकरऐसालगरहाहैकिमानोंइनकेरोम-रोममेंकलाकूट-कूटकरभरदीहो।उन्होंनेकहाकिप्लेस्कूलबच्चोंकेभविष्यकीबुनियादहोतेहैंतथायहांसेबच्चोंद्वाराप्राप्तकीगईशिक्षाआगेचलकरबच्चोंकेकामआतीहै।इसमौकेपरस्कूलप्रबंधकअशोकसैनीनेसभीआगंतुकोंकाआभारजताया।संचालनकेसरीनंदनसैनीवमोनिकासैनीनेकिया।इसमौकेपरएडीएप्रदीपयादव,संतोषयादव,रितुसोनी,पूनमयादव,सुमनसैनी,गो¨वदशर्माएडवोकेट,नरेंद्रवर्मा,जयाकौशिक,¨डपलवर्मा,भावनासोनी,सिमरनचौहान,पार्वतीस्वामी,धनपतिदेवी,शिवमसोनी,मितैषकुमारवदर्शनकुमारमौजूदथे।

By Farmer