संवादसूत्र,कोटकपूरा

प्रसिद्धगोसेवकस्व.डा.हरभजनसिंहआंवलाकीयादमेंउनकेलड़केरमिन्दरआंवलाविधायकजलालाबादकीतरफसेस्थानीयसिक्खावालारोडपरस्थितगोशालामेंबनाएजारहेशेडकेलिएएकलाखरुपयेकीसहायतादीगई।इसचेकसमाजसेवीलिकनमल्होत्राकीतरफसेश्रीगोशालासमितिकेप्रधानमहेशकटारिया,सचिवकृष्णगोयलऔरनिर्मलकुमारकोसौंपागया।

प्रधानमहेशकटारियाऔरकृष्णगोयलनेकहाकिविधायकरमिन्दरआंवलानेपहलेसेदवाएगएभरोसेअनुसारगोशालाकोसहायताराशिदीहै।लिकनमल्होत्रानेबतायाकिविधायकरमिन्दरआंवलाजल्दीहीगोशालाआकरविचार-विमर्शकरेंगे।लिकनमल्होत्राकीतरफसे11ह•ार,डा.राजनसिगलाकीतरफसे11ह•ार,चरतगोयलकीतरफसे11ह•ार,श्रीश्यामबेसनमिलकीतरफसे11ह•ार,संजीवकुमारगोयलबुक्सडीपूकीतरफसे11ह•ारकेइलावानरिन्दरमित्तल5100,पार्षदप्रभदयाल5100,प्रवीणगुप्ता5100,अरुणसिगलाएलआईसी.5100,रूपसिंहपटवारी5100,प्रेमसिंहगोल्डसमित्थ5100औरअमितमित्तलकीतरफसे5100रुपएशैडकीउसारीकेलिएगोशालाकोभेंटकिएगए।इसमौकेकालाग्रोवर,मंशारामपलता,विजयबांसल,रोशनलालमित्तल,अनिलसिगला,कोरसिंह,रूपसिंह,दीपूमैनेजरऔरप्रेमगुप्ताआदिभीउपस्थितथे।--------------350लोगोंकोलगाईपहलीवदूसरीडोजी

संवादसूत्र,मलोट(श्रीमुक्तसरसाहिब)कोरोनाटीकाकरणकैंपोंमेंडेरासच्चासौदाकीसंगतपूरासहयोगदेरहीहै।एसडीएमगोपालसिंहकेअनुसार,सरकारीअस्पतालकेसीनियरमेडिकलअधिकारीडा.रश्मीचावलाऔरकोरोनाटीकाकरणनोडलअधिकारीडा.गौतमकामराकीदेखरेखमेंडेरासच्चासौदासांझाधाममेंकोरोनाटीकाकरणकैंपलगायागया।

सेवादाररमेशठकरालइंसा,सत्तपाल,गोपाल,प्रदीप,परविदर,शंभू,जुबिनछाबड़ा,सौरव,शतीश,अनमोल,शंकर,सुनील,विशव,सोना,नरिदर,मोहितभोला,गगन,निर्मला,रीटागाबा,ऊषा,प्रवीण,बालावदर्शनाइंसानेबतायाकिहरबारकीतरहइसबारभीकोरोनाटीकाकरणकरवानेकेलिएलोगसुबहहीपहुंचनेशुरूहोरहेहै।नर्सवीरपालकौरनेबतायाकि18सालसेऊपरके350लोगोंकोरोनाकीपहलीवदूसरीडो•ालगवाई।इसमौकेसमाजसेवीमनोजअसीजाभीपहुंचे।डा.वरिदरपालइंसानेलोगोंकीसेहतसंबंधीजांचकी।