जासं,राउरकेला:इंडोइंग्लिशस्कूलकेसंस्थापकएमबीमुखर्जीकेसाथछात्रअभिलाषनायक,सुप्रियापाणीग्राही,मुकेशबिरजानिया,अनूपसिंह,वद्रीनारायणरथ,अपर्णादासगुप्तावम्यूजीशियनदेबूदासगुप्ताकोउनकीपुण्यतिथिपररविवारकोश्रद्धांजलिदीगई।22अगस्त2004कोसड़कहादसेमेंसभीकाअसामयिकनिधनहोगयाथा।

स्कूलपरिसरमेंरविवारकोसंस्थापकप्रिसिपलमंजूमुखर्जीएवंप्रिसिपलबसंतीमहंतीनेप्रतिमापरमाल्यार्पणकरदिवंगतआत्माकीशांतिकेलिएप्रार्थनाकी।इसकार्यक्रममेंस्कूलकेशिक्षकएवंसदस्यशामिलथे।कोविडनियमकापालनकरतेहुएकार्यक्रमआयोजितकियागया।हाइवासेटकराईकार,पांचयुवकजख्मी:राउरकेलासेझारखंडकेसिमडेगाजारहीकारशनिवारकीरातकरीबदसबजेलाहसेकुमझरियाकेपासरास्तेमेंखड़ेहाइवासेटकरागई।इससेसिमडेगाकेपांचयुवकगंभीररूपसेजख्मीहोगए।उन्हेंबीरमित्रपुरसरकारीअस्पतालसेराउरकेलासरकारीअस्पतालस्थानांतरितकियागयाहै।पुलिसदोनोंवाहनोंकोजब्तकरनेकेसाथहीइसघटनाकीजांचमेंजुटीहै।सिमडेगानिवासीआयुषडुंगडुंग(20),प्रकाशसोरेन(21),रविसोरेन(20),मोहितटोप्पो(21)मारुतिकारसेरातकरीबदसबजेराउरकेलासेघरलौटरहेथे।लाहसेकुमझरियाकेपासहाइवासड़ककेकिनारेखड़ाथा।चालकआकाशकेरकेटटाकोइसकाअंदाजानहींहुआऔरकारसीधेहाइवासेटकरागई।इसमेंआगेसीटमेंचालकसमेतसवारपांचलोगघायलहोगए।सूचनामिलतेहीबीरमित्रपुरथानाकेएसआइप्रकाशनायकवदोलमणिनायकवहांएंबुलेंसलेकरपहुंचेऔरजख्मीयुवकोंकोइलाजकेलिएबीरमित्रपुरसरकारीअस्पतालफिरराउरकेलासरकारीअस्पतालस्थानांतरितकिया।पुलिसदोनोंवाहनोंकोजब्तकरनेकेसाथहीइसघटनाकीजांचमेंजुटीहै।

By Dunn