लखीसराय।अगलेवर्षआयोजितहोनेवालीवार्षिकमाध्यमिकपरीक्षा(मैट्रिक)औरइंटरमीडिएटपरीक्षाकोलेकरजिलाप्रशासननेपरीक्षाकेंद्रोंकानिर्धारणकरबिहारबोर्डकोरिपोर्टभेजदीहै।जिलाधिकारीकीअध्यक्षतावालीजिलास्तरीयकमेटीद्वाराइंटरऔरमैट्रिकपरीक्षाकेलिए18-18परीक्षाकेंद्रकानिर्धारणकियाहै।मैट्रिकपरीक्षामेंकुल18,888परीक्षार्थीशामिलहोंगेजिसमें10,043छात्रऔर8,845छात्राएंशामिलहैं।इंटरपरीक्षामेंकुल15,236परीक्षार्थीशामिलहोंगे।इसमें9,557छात्रऔर5,679छात्राएंशामिलहोंगी।डीएम,एसपी,एसडीओसहितपांचसदस्यीयचयनसमितिनेजिलामुख्यालयकेअलावाप्रखंडमुख्यालयमेंभीपरीक्षाकेंद्रकानिर्धारणकियाहै।---

इंटरपरीक्षा2021केलिएबनाएगएपरीक्षाकेंद्र

आर.लालकॉलेजलखीसराय,प्लसटूराजकीयहाईस्कूलबड़हिया,बीएनएमकॉलेजबड़हिया,महिलाविद्यामंदिरउच्चविद्यालयलखीसराय,पुरानीबाजारउच्चविद्यालयलखीसराय,प्रोजेक्टग‌र्ल्सहाईस्कूलसूर्यगढ़ा,पब्लिकहाईस्कूलसूर्यगढ़ा,जनताकॉलेजसूर्यगढ़ा,नाथपब्लिकस्कूललखीसराय,केआरकेप्लसटूउच्चविद्यालयलखीसराय,केएसएसकॉलेजलखीसराय,डीएवीपब्लिकस्कूललखीसराय,बालिकाविद्यापीठनिचलीतल,लखीसराय,बालिकाविद्यापीठमध्यतल,लखीसराय,बालिकाविद्यापीठऊपरीतल,लखीसराय,पॉलिटेक्निककॉलेजमुख्यभवनलखीसराय,पॉलिटेक्निककॉलेजपरीक्षाभवनलखीसरायऔरश्रीरामेश्वरसिंहउच्चविद्यालयबालगुदर।

मैट्रिकपरीक्षा2021केलिएचयनकिएगएपरीक्षाकेंद्रआर.लालकॉलेजलखीसराय,केआरकेप्लसटूउच्चविद्यालयलखीसराय,पुरानीबाजारउच्चविद्यालयलखीसराय,महिलाविद्यामंदिरउच्चविद्यालयलखीसराय,महिलाकॉलेजबड़हिया,प्रोजेक्टग‌र्ल्सहाईस्कूलसूर्यगढ़ा,पब्लिकहाईस्कूलसूर्यगढ़ा,जनताकॉलेजसूर्यगढ़ा,संतजोसेफस्कूललखीसराय,नाथपब्लिकस्कूललखीसराय,केएसएसकॉलेजलखीसराय,बालिकाविद्यापीठनिचलीतल,लखीसराय,बालिकाविद्यापीठमध्यतल,लखीसराय,बालिकाविद्यापीठविद्यालयऊपरीतल,लखीसराय,

पॉलिटेक्निककॉलेजमुख्यभवनलखीसराय,पॉलिटेक्निककॉलेजपरीक्षाभवनलखीसराय,डीएवीपब्लिकस्कूललखीसरायऔरश्रीरामेश्वरसिंहउच्चविद्यालयबालगूदर।

By Edwards