जमुई।बिजलीकटौतीसेत्रस्तसेवाकेग्रामीणोंउपभोक्ताओंनेशनिवारकोमध्यविद्यालयसेवाकेप्रांगणमेंबैठककी।बैठकमेंखराबबिजलीव्यवस्था,जर्जरसड़कआदिसमस्याओंपरचर्चाकीवसड़कएवंबिजलीकीबदहालस्थितिपरपरपदाधिकारियोंपररोषजताया।

बैठककेदौरानग्रामीणोंनेकहाकिकिमध्यविद्यालयसेवाकेपीछेखेतमेंग्यारहहजारवोल्टकाहाईटेंशनतारकईमहीनोंसेझूलरहाहै।जिसकीसुधिलेनेवालाकोईनहीं।ग्रामीणकिसानोंकाहररोजउसीरास्तेसेआनाजानालगारहताहै।कभीभीकोईबड़ीघटनायहांबिजलीकेझूलतेतारसेयहांघटसकतीहैएवंस्थानीयग्रामीणदुर्घटनाकेशिकारहोसकतेहैं।वहींग्रामीणसड़ककीभीबदहालस्थितिकोलेकरकईबारहमग्रामीणोंद्वारासांसदसेलेकरविधायकतकएकदिवसीयधरनाएवंकईबारज्ञापनकेमाध्यमसेगुहारलगाईजाचुकीहैलेकिनसमस्यायथावतहै।ग्रामीणोनेअपनेगांवकीमूलभूतसमस्याकोलेकरकहाहैकिअगरजल्दइनसभीसमस्याओंकानिदाननहींहुआतोमजबूरनहमसभीग्रामीणअपनीसमस्याओंकोलेआंदोलनकोबाध्यहोजाएंगे।इसमौकेपरग्रामीणराघवसिंह,सुधीरसाव,सुमनवर्णवाल,दयानंदसाव,रामचंद्रपासवानआदिमौजूदथे।