देवरी:देवपपहाड़ीशिवमंदिरपरिसरमेंनौदिवसीयरुद्रमहायज्ञकोलेकरजहांक्षेत्रमेंभक्तिमयमाहौलछायाहुआहैवहींलोगदेरराततकप्रवचनकाआनंदभीलेरहेहैं।गुरुवारकीरात्रिदंडीआश्रमकानपुरकेस्वामीउदितानंदमहाराजवमानसप्रवक्तासाध्वीसतरूपानेमहापुराणकीकथालोगोंकोसुनाई।बतायाकिआजमनुष्यएक-दूसरेसेभयभीतहैं।पितापुत्रसेभयभीतहैंवपुत्रपितासेभयभीतहै।सर्वत्रअन्यायदेखाजारहाहै।कहाकिकथा,प्रवचन,सत्संग,भागवत,रामायणआदिसमाजकोनिर्भयबनानेकेसाथसाथधर्मकर्तव्यकापालनकरनाभीसिखातेहैं।मौकेपरस्वामीगौरवानंदमहाराज,प्रधानपुजारीतपनतिवारी,नंदरानीदेवी,सहायकपुजारीसत्यनारायणतिवारी,रंधीरकुमारराय,अंग्रेजसोनार,वकीलसाव,अभिमन्युतिवारी,बसंततिवारी,वरुणराय,पंकजराय,दीपकतिवारी,तारणीतिवारी,सुखदेवयादवसहितकईलोगमौजूदथे।

By Dunn