जागरणसंवाददाता,रुड़की:देवभूमिरामलीलासमितिकीओरसेन्यूभारतएवंभारतकॉलोनीकीरामलीलामेंछठेदिनसूर्पणखानासिकाछेदन,खर-दूषणवधवसीताहरणकामंचनकियागया।रामलीलामेंअभिनयकरकलाकारोंनेदर्शकोंकीखूबतालियांबटोरी।

छठेदिनकीरामलीलाकामंचनभरतमिलापकेदृश्यसेप्रारंभहुआ।इसकेबादभरतप्रभुश्रीरामकीचरणपादुकालेकर14वर्षतकराज्यकरनेकासंकल्पलेकरलौटजातेहैं।वहींपंचवटीमेंसूर्पणखाकाप्रवेशहोताहै।जोश्रीरामऔरलक्ष्मणकोरिझानेकाप्रयासकरतीहै।बार-बारहठकरनेकेबादभीअसफलहोनेपरवहक्रोधसेभरजातीहै।वहींक्रोधितलक्ष्मणसूर्पणखाकीनाककाटदेतेहैं।यहबातजबखर-दूषणकोपताचलतीहैतोवहश्रीरामसेयुद्धकरनेकेलिएपंचवटीपहुंचजातेहैं।दोनोंतरफसेघोरयुद्धहोताहै।अंतमेंखर-दूषणमारेजातेहैं।सूर्पणखाजबयहसमाचारलेकरभाईरावणकेपासजातीहैं,तोरावणभीआगबबूलाहोजाताहैऔरमामामारीचकोसोनेकेमृगकावेशधारणकरनेकोकहताहै।पंचवटीमेंसोनेकामृगदेखकरसीतामातारोमांचितहोतीहैंऔरश्रीरामकोउसहिरणकोपकड़करलानेकाआग्रहकरतीहैं।भगवानरामजैसेहीमृगकेपीछेदूरतकजातेहैंतोहायलक्ष्मण,हायलक्ष्मणकीआवाजसुनकरसीतालक्ष्मणकोश्रीरामकीसहायताकेलिएभेजतीहैं।इसीदौरानरावणसाधुकावेशबनाकरभिक्षाकेबहानेसीताकाहरणकरलेताहै।इसदृश्यकोदेखकरदर्शकव्याकुलहोजातेहैं।इसीकेसाथछठेदिवसकीरामलीलाकासमापनहोताहै।इससेपूर्वरामलीलाकाउद्घाटनभाजपाकेप्रदेशउपाध्यक्षमयंकगुप्तानेफीताकाटकरकिया।वैभवऔरविवेकनेश्रीराम-लक्ष्मण,हेमंतबड़थ्वालवजगदीशनेगीनेखर-दूषण,विक्रमकुलाश्रीनेरावण,संग्रामसिंहरावतनेसाधुरावण,नरेंद्रसिंहगुंसाईंनेराक्षस,सौरभनेसूर्पणखा,जतिनबिष्टनेभरतऔरअजयरावतनेशत्रुघ्नकेपात्रकाशानदारअभिनयकिया।

By Duncan