संवादसहयोगी,भोटा:सिल्वरलाइनपब्लिकस्कूलपट्टामेंरविवारकोवार्षिकपारितोषिकवितरणसमारोहमनायागया।इसमेंमुख्यअतिथिसेवानिवृत्तब्रिगेडियरकुलभूषणसिंहवविशेषअतिथिसेवानिवृत्तशिक्षाउपनिदेशकजीवनशर्मारहे।स्कूलप्रबंधकअनिलकुमारनेस्कूलकीवार्षिकरिपोर्टपढ़ी।मुख्यअतिथिनेविद्यार्थियोंकोमेहनतकरनेकेलिएप्रेरितकिया।समारोहमेंविद्यार्थियोंनेसांस्कृतिककार्यक्रमभीपेशकिए।मुख्यअतिथिनेमेधावीविद्यार्थियोंकोपुरस्कारबांटे।इसअवसरपरनारायण¨सह,प्रीतम¨सह,विजय¨सहप्रकाशठाकुर,रमेशचंदवकईगणमान्यलोगउपस्थतथे।

By Farrell