संवादसहयोगी,पंजगराईंकलां

गांवऔलखकेएनआरआईउप्पलपरिवारनेअपनेगांवकेसरकारीप्राईमरीस्कूलकेविकासकेलिएदोलाखरुपयेकाअनुदानदियाहै।परिवारकीतरफसेउजागर¨सहउप्पलनेदोलाखकाराशिकाचेकस्कूलमुखीगुरद¨वदर¨सहढिल्लोंकोसौंपा।उजागर¨सहउप्पलनेकहाकिउनकीमाताबसंतकौरकीइच्छाहैकिपरिवारस्कूलीबच्चोंकेलिएकुछयोगदानडाले।इसकेतहतहीस्कूलमें250लीटरकीसमर्थावालेआरओसिस्टमवठंडेपानीकोफ्रिजकेलिएयहराशिभेंटकीहै।उन्होंनेभविष्यमेंभीयोगदानदेतेरहनेकाभरोसादिलाया।स्कूलमुखीगुरद¨वदर¨सहढिल्लोंनेपिरवारकाआभारजताया।समारोहमेंस्कूलकीमिडडेमीलकमेटीकेचेयरमैनअमर¨सहमठाडूनेयहराशिपूरीईमानदारीकेसाथबच्चोंकेलिएखर्चकरनेकावादाकिया।

इसमौकेपरस्कूलअध्यापकअमनदीप¨सह,परमजीतकौर,राजवंतकौर,उदेशकुमार,हरप्रीतकौरसमेतसुखदेव¨सहउप्पलवपूर्वपंचअसीमत¨सहआदिभीहाजिरहुए।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Doyle